Informació fiscal i financera

  • Estudi i planificació de la seva empresa per determinar l’estrategia fiscal més favorable aplicable a les operacions a realizar per la seva empresa d’acord amb la legislació vigent.
  • Representació i asistència davant l’actuació inspectora de les Administracions Públiques (Nacionals, Autonòmiques i Locals)
  • Preparació, estudi i presentació d’escrits, recursos i reclamacions amb relació a la matèria tributària de l’entidat.
  • Confecció i presentació de declaracions tributàries (IVA, Impost sobre la Renta, Impost sobre Societats, Impost de Transmissions, Plusvalíes municipals, Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Sucesions i Donacions, Operacions Intracomunitaries, Declaracions informatives i declaracions censals)
  • Estudi de la problemàtica de les operacions vinculades de la seva empresa i preparació de la documentació obligatòria exigida per  llei.
  • Remisió de circulars informatives de les normes tributàrias que puguin tenir relevància per l’entitat així com de la comunicació dels terminis de presentació dels diferents tributs.
  • Disposem de certificat d’usuari com a colaboradors socials de l’Administració Tributària, pe’ls seus trámits obligatoris per medis telemàtics.