Informació juridico-mercantil

 • Estudi i planificació de l’empresa familiar (successió patrimonial, i protocol familiar) i adaptació d’estatuts.
 • Tramitació d’herencies i donacions.
 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats mercantils.
 • Restructuracions empresarials (fusions, escisions, aportacions no dineràries, ampliacions de capital, bescanvi de valors…)
 • Redacció de contractes mercantils d’arrendaments, prèstecs, prestació de serveis, opció de compra, permutes, etc…
 • Asistència a Juntes Generals de socis i redacció de les actes corresponents.
 • Interposició de demandes contencioses-administratives i civils.
 • Procediment de declaració de concurs d’acreedors.
 • Tramitació i inscripció d’escritures notarials.
 • Solicitud de dominis a Internet i la seva inscripció en el Registre Mercantil.
 • Tramitació de marques i patents i tot lo que fa referència a la propietat industrial.